Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Đoàn Kim Điện Nhà Cha Phù trợ
2 Anrê Đoàn Thanh Điện Nhà Cha Phù trợ
3 Giuse Mai Văn Điệp Thánh Tâm Phụ tá 06/08/2013 OP
4 Gioakim Phạm Thanh Điệp HongKong Mục vụ tại Gp. Hong Kong 20/07/2017 24/03/2022 -
5 Phaolô Lê Văn Diệu Nhà Cha Phù trợ 19/08/1958
6 Phaolô Nguyễn Văn Diệu Đức Thắng Đặc trách
7 M. Irênê Nguyễn Văn Điều Đan viện Xitô Phước lý Giúp cộng đoàn 28/06/2011 - Ocist
8 Phaolô Nguyễn Đình Điểu Cáp Rang Quản nhiệm
9 Phaolô Huỳnh Văn Điểu Hưng Lộc Đặc trách
10 Đaminh Bùi Phúc Dinh Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 27/05/1961 09/2012 -
11 Đaminh Nguyễn Đính Nhà Cha Phù trợ 28/04/1973 07/11/2021 -
12 Đaminh Đỗ Văn Đĩnh Bùi Vĩnh Chánh xứ
13 Giuse Nguyễn Kim Đỉnh Bùi Hưng Chánh xứ 25/01/1999 19/03/2022 -
14 Vinhsơn Nguyễn Trung Định Bắc Minh Chánh xứ 08/08/2006 19/03/2022 -
15 Giuse Hà Đăng Định Thánh Tâm Tổng Thư ký Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình - HĐGMVN 08/09/2008 04/09/2018 -
16 Gioakim Nguyễn Định Nhà Cha Phù trợ 01/01/1949 CSsR
17 Giuse Nguyễn Ý Định Xuân Long Chánh xứ 22/09/1994 16/09/2019 -
18 Nguyễn Văn Định Cây Gáo Quản nhiệm
19 Vinhsơn Quách Minh Đô TGM. Xuân Lộc Chuẩn bị du học 13/01/2022 19/03/2022 -
20 Đaminh Nguyễn Hữu Độ Thuận Hòa Đặc trách
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 61 62
Tổng cộng: 1240