Tên Linh Mục Martinô Phạm Hồng Duy Anh
Mã Linh Mục 201501
Ngày chịu chức 30/05/2015
Ngày quan thầy 03-11
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 CĐ dự tu Xuân Lộc Chủng viện Phụ trách dự tu 2015 - 2016
2 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 2016 - 03/09/2018
3 CĐ dự tu Xuân Lộc Biên Hòa Phụ trách dự tu 08/2016 - 09/2018
4 Biên Hòa Biên Hoà Phó Đặc trách Ngành Y tế 03/08/2017 - 2020
5 An Bình Bàu Hàm Chánh xứ 04/09/2018 - 08/09/2020
6 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Chuẩn bị mục vụ tại nước ngoài 08/09/2020 -