Tên Linh Mục Martinô Trần Vũ Xuân Cảnh
Mã Linh Mục 202029
Ngày chịu chức 16/07/2020
Ngày quan thầy 03/11
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Suối Cát Phó xứ 08/09/2020 -