Tên Linh Mục Gioan Bt. Bùi Thái Bình
Mã Linh Mục 200401
Ngày chịu chức 02/12/2004
Ngày quan thầy 24-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Giúp xứ 2004 - 2005
2 Túc Trưng Định Quán Phó xứ 2005 - 2007
3 Gia Ray Tân Ngãi Đặc trách 2007 - 2014
4 Gia Ray Trung Ngãi Chánh xứ 10/2007 - 09/2019
5 Gia Ray Trảng Táo Quản nhiệm 2010 - 2013
6 Túc Trưng Gia Canh Chánh xứ 01/10/2019 -