Tên Linh Mục Đaminh Bùi Văn Án
Mã Linh Mục 198301
Ngày chịu chức 14/01/1983
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận Long Kiên Chánh xứ 1983 - 1994
2 Rời Giáo phận Dũng Lạc Quản nhiệm 1983 - 1994
3 Rời Giáo phận Hải Sơn - Bà Rịa Chánh xứ 1994 - 2005
4 Hố Nai Bắc Hải Quản hạt 2013 - 2017
5 Hố Nai Bắc Hải Chánh xứ 10/10/2005 - 10/2023
6 Ngoài Giáo phận Long Kiên Nghỉ hưu tại tư gia 10/2023 -