Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Tuấn Anh
Mã Linh Mục 201301
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Lang Minh Thực tập mục vụ 07/2013 - 11/2013
2 Hố Nai Phúc Lâm Thực tập mục vụ 11/2013 - 01/2014
3 Nước ngoài Philippines Tu học 30/07/2013 - 28/10/2013
4 Nước ngoài HongKong Truyền giáo 01/2014 -