Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Bùi Quang Đại Thịnh An Phó xứ 16/07/2020 10/2023 -
2 Giuse Trần Lê Vương Đại Tân Xuân Chánh xứ 30/05/2013 16/09/2019 -
3 Marcô Trần Cao Đàm Phúc Nhạc Chánh xứ
4 Đaminh Đinh Cao Đàm Nhà Cha Phù trợ 01/01/1945 06/09/2011 -
5 Đaminh Nguyễn Minh Đăng Xuân Bắc Phó xứ 18/07/2019 10/2023 -
6 Giuse Phạm Hữu Đạo Lai Ổn Chánh xứ 08/08/2006 10/2023 -
7 Giuse Đinh Đức Đạo TGM. Xuân Lộc Nghỉ hưu 27/03/1971 06/06/2019 -
8 Phanxicô X Nguyễn Đức Đạt Ngọc Đồng Phụ tá 14/05/1975 2017 - OP
9 Giuse Nguyễn Văn Đạt CĐ. Đa Minh - Hiền Đức Giúp cộng đoàn 30/06/2007 2015 - OP
10 Gioan Bt. Đậu Tân Triều Quản nhiệm
11 Gioan Vũ Thiện Đễ Nhà Cha Phù trợ 14/09/1989 -
12 Giuse Trần Văn Đệ Tân Yên Chánh xứ 25/01/2000 16/09/2019 -
13 Giuse Phạm Văn Đệ Lai Ổn Giúp cộng đoàn 01/01/2013 2021 - SMMR
14 R. Delpect Tân Triều Quản nhiệm
15 Đaminh Đinh Minh Diệm Nhà Cha Phù trợ 12/06/1943
16 Giuse Phạm Văn Diệm Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Giúp cộng đoàn 01/06/2013 2015 - CM
17 Giuse Trần Ngọc Diệm Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Giúp cộng đoàn 10/12/2005 08/2015 - CM
18 Vinhsơn Trần Quang Điềm Nhà Cha Phù trợ 12/06/1952 25/05/2014 -
19 Phêrô Đào Đức Điền Hòa Hiệp Quản nhiệm
20 Đaminh Phạm Ngọc Điển Đền Thánh Martinô - Hố Nai Tu viện trưởng 30/09/1988 2012 - OP
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 61 62
Tổng cộng: 1240