Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Phạm Văn Đệ Lai Ổn Giúp cộng đoàn 01/01/2013 2021 - SMMR
2 R. Delpect Tân Triều Quản nhiệm
3 Đaminh Đinh Minh Diệm Nhà Cha Phù trợ 12/06/1943
4 Giuse Phạm Văn Diệm Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Giúp cộng đoàn 01/06/2013 2015 - CM
5 Giuse Trần Ngọc Diệm Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Giúp cộng đoàn 10/12/2005 08/2015 - CM
6 Vinhsơn Trần Quang Điềm Nhà Cha Phù trợ 12/06/1952 25/05/2014 -
7 Phêrô Đào Đức Điền Hòa Hiệp Quản nhiệm
8 Đaminh Phạm Ngọc Điển Đền Thánh Martinô - Hố Nai Tu viện trưởng 30/09/1988 2012 - OP
9 Giuse Đoàn Kim Điện Nhà Cha Phù trợ
10 Anrê Đoàn Thanh Điện Nhà Cha Phù trợ
11 Giuse Mai Văn Điệp Thánh Tâm Phụ tá 06/08/2013 OP
12 Gioakim Phạm Thanh Điệp Tân Bắc Chuẩn bị mục vụ tại nước ngoài 20/07/2017 08/09/2020 -
13 Phaolô Lê Văn Diệu Sài gòn Nghỉ hưu 19/08/1958 06/2009 -
14 Phaolô Nguyễn Văn Diệu Đức Thắng Đặc trách
15 M. Irênê Nguyễn Văn Điều Đan viện Xitô Phước lý Giúp cộng đoàn 28/06/2011 - Ocist
16 Phaolô Nguyễn Đình Điểu Cáp Rang Quản nhiệm
17 Phaolô Huỳnh Văn Điểu Hưng Lộc Đặc trách
18 Đaminh Bùi Phúc Dinh Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 27/05/1961 09/2012 -
19 Đaminh Nguyễn Đính Nhà Cha Phù trợ 28/04/1973 07/11/2021 -
20 Đaminh Đỗ Văn Đĩnh Bùi Vĩnh Chánh xứ
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 58 59
Tổng cộng: 1164