Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 M. Phêrô Nguyễn Tấn Tường Đan viện Xitô An Phước Không xác định 29/10/2008 -
2 Antôn Quỳnh Đinh Bạt Tựu Đan viện Biển Đức Thiên Bình Đan sĩ 28/06/2011 2011 -
3 Philipphê-Minh Vũ Ngọc Tuy Đan viện Biển Đức Thiên Bình Đan trưởng 11/02/1993 2004 - OSB
4 Phêrô Vương Văn Tuyên Phú Thiện Chánh xứ 01/08/1981 08/2015 -
5 Saviô Trần Ngọc Tuyên Dòng Gioan Thiên Chúa - Hố Nai Mục vụ và linh hướng 23/04/1987 2011 - OH
6 Đaminh Đỗ Mạnh Tuyên Nhà Cha Phù trợ 16/09/1982 -
7 Đaminh Nguyễn Hữu Tuyên Tây Hải Quản nhiệm
8 Đaminh Ngô Quang Tuyên Phước Khánh Quản nhiệm
9 Đaminh Nguyễn Khắc Tuyên Nghĩa Hiệp Chánh xứ 28/06/2011 06/2014 -
10 Giuse-Khang Nguyễn Sỹ Tuyên Đan viện Biển Đức Thiên Bình Đan sĩ 11/11/2009 2009 -
11 Gioakim Phạm Thái Tuyên Tân Cang Giúp cộng đoàn 23/08/2012 2016 - SDB
12 Giuse Mai Văn Tuyến Phú Lâm Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
13 Giuse Đỗ Quang Tuyến Nhà Cha Phù trợ 30/09/2005 16/03/2006 -
14 Giuse Phạm Quang Tuyến Nhà Cha Phù trợ 21/11/1998 -
15 Giuse M. Phan Ngọc Tuyến Nhà Cha Phù trợ 01/01/1973 CMC
16 Vinhsơn Nguyễn Văn Tuyền Thanh Bình Chánh xứ 20/12/1980 08/09/2020 -
17 Giuse Tạ Duy Tuyền Tân Bắc Đặc trách Ngành Giáo dục 02/12/2004 08/2017 -
18 Gioan B. Nguyễn Tiến Tuyển Tân Triều Phụ tá 27/12/2003 2018 - CSJB
19 Giuse Nguyễn Văn Uy Lai Ổn Chánh xứ 23/08/1980 2002 -
20 Giuse Vũ Hữu Văn Nhà Cha Phù trợ
1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Tổng cộng: 1164