Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Phêrô Nguyễn Văn Tròn Phước Khánh Quản nhiệm
2 Gioan Bt. Trần Trọn Quảng Biên Nghỉ hưu 26/05/1967 2008 -
3 Giuse Lâm Quang Trọng Nhà Cha Phù trợ 20/12/1941 27/07/1986 -
4 Giuse Trần Đình Trọng Nhà Cha Phù trợ 18/06/1974 -
5 Gioakim Nguyễn Ngọc Trọng Thanh Sơn Chánh xứ
6 Tôma Aquinô Nguyễn Đức Trọng Xuân Đường Chánh xứ 30/09/2005 08/09/2020 -
7 Giuse Phạm Thanh Trúc Nhà Cha Phù trợ 23/10/1999 -
8 Giacôbê Phạm Ngọc Trúc Xuân Quế Quản nhiệm
9 Gioan Đào Xuân Trực Giang Lâm Chánh xứ 23/06/2010 07/2016 -
10 Giuse Hoàng Văn Trung Long Bình Chánh xứ 30/09/2005 09/2019 -
11 Gioan Bt. Phạm Phú Trung Nghĩa Sơn Chánh xứ 30/09/2005 09/2019 -
12 Phaolô Bùi Quang Trung Thiên Triều Chánh xứ 04/05/2001 09/2018 -
13 Đaminh Saviô Phạm Đức Trung Công Thành Phụ trách dự tu 16/07/2020 08/09/2020 -
14 Augustinô Vũ Đình Trung Phát Hải Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
15 Phêrô Trần Minh Trung Đồng Tâm Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
16 Vinhsơn Nguyễn Hoàng Trung Broken Bay Truyền giáo 26/10/2013 26/10/2013 -
17 Phêrô Nguyễn Tiến Trung An Bình Phó xứ 30/05/2014 08/2017 -
18 Giuse Phạm Quang Trung Lộ Đức Nghỉ hưu 16/07/1959 -
19 Giuse Mai Thanh Trường Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 24/12/1973 04/09/2018 -
20 Martinô Phạm Thiên Trường Thọ Lâm Phó xứ 30/05/2014 08/2017 -
1 2 ... 50 51 52 53 54 55 56 ... 58 59
Tổng cộng: 1164