Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Nguyễn Quốc Tỉnh Tân Bắc Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
2 Anphongsô Trần Lý Tịnh Xuân Đông Quản nhiệm 13/10/2005 SDD
3 Phanxicô-Trung Bùi Văn Tịnh Đan viện Biển Đức Thiên Bình Đan sĩ 08/08/2007 08/2015 -
4 Giuse Ngô Văn Tố Nhà Cha Phù trợ
5 Giuse Nguyễn Văn Tố Dĩ An Quản nhiệm
6 Gioan Bt. Phạm Ngọc Toán Rôma Du học 20/07/2017 08/2018 -
7 Antôn Phạm Xuân Toàn Trảng Táo Chánh xứ 30/05/2015 19/03/2022 -
8 Phêrô Hà Thanh Toàn Tân Tường Chánh xứ 30/05/2013 09/2018 -
9 Antôn Trần Bảo Toàn Đền Thánh Martinô - Hố Nai Giúp cộng đoàn 08/08/2005 2012 - OP
10 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Toàn Gia Viên Giám đốc nhà hưu & Đặc trách Quý Cha hưu 25/01/2000 19/03/2022 -
11 Phêrô Nguyễn Quang Toàn Long Đức Quản nhiệm
12 Gioakim Nguyễn Văn Toàn Bắc Minh Quản nhiệm
13 Gioakim Nguyễn Vĩnh Toàn Thị Cầu Quản nhiệm
14 Antôn Bùi Văn Tới Thành Tín Chánh xứ 30/05/2013 09/2018 -
15 Đaminh Nguyễn Văn Tòng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 15/04/1975 10/2019 -
16 Đaminh Trần Ngọc Trác Nhà Cha Phù trợ 03/11/1981 -
17 Tôma Nguyễn Văn Trâm Gp. Bà Rịa Nghỉ hưu 01/05/1969 05/2017 -
18 Tramier Tân Triều Quản nhiệm
19 Laurensô Đỗ Nam Trấn Phúc Nhạc Chánh xứ 02/12/2004 08/2017 -
20 Giuse Nguyễn Võ Trang Nhà hưu Xuân Lộc Phù trợ 02/08/1997 -
1 2 ... 49 50 51 52 53 54 55 ... 59 60
Tổng cộng: 1189