Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Nguyễn Khắc Chính Phanxicô Chánh xứ 11/04/2002 2016 -
2 Giuse Đỗ Đức Chính Đức Long Phó xứ 25/01/2000 08/09/2020 -
3 Vinhsơn Nguyễn Công Chính Không dữ liệu Không xác định 24/01/2006 - CM
4 Gioakim Phan Công Chính Bình Hòa Phó Đặc trách Giới Hiền Mẫu 08/08/2006 17/08/2017 -
5 Gioan Bt. Trần Chấn Chỉnh Nhà Cha Phù trợ
6 Gioan Lim Choong Kim Lâm Đặc trách
7 Giuse Trần Đạo Chu Nhà Cha Phù trợ 08/08/1999 -
8 Nguyễn Đình Chuẩn Cây Gáo Đặc trách
9 Giuse Hà Văn Chuẩn Cộng đoàn Long Thuận Giúp cộng đoàn 01/01/2006 2018 - MF
10 Raphaen Nguyễn Văn Chúc Đền Thánh Martinô - Hố Nai Nghỉ hưu 08/08/1972 2017 - OP
11 Đaminh Đinh Công Chức Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Giúp cộng đoàn 30/05/2016 2016 - SSS
12 Gioan Bt. Vũ Đình Chương Bùi Hiệp Phó xứ 30/05/2015 09/2019 -
13 Đaminh Hà Văn Chương Duyên Lãng Chánh xứ 30/09/2005 07/10/2019 -
14 Gioan Phạm Đình Chương Hồng Ân Chánh xứ 16/02/2004 07/09/2017 - SDD
15 Đaminh Đỗ Thanh Chương Cây Gáo Chánh xứ 28/06/2011 09/2019 -
16 Đaminh Nguyễn Huy Chương Thị Cầu Quản nhiệm
17 Gioan Bt. Nguyễn Thái Chưởng Nhà Cha Phù trợ 30/03/1982 -
18 M. Gioan Bt. Trần Văn Chuyên Đan viện Xitô Phước lý Không xác định 08/04/1978 Ocist
19 Giuse Đinh Đồng Chuyển Tân Cang Giúp cộng đoàn 23/08/2013 SDB
20 Hiêrônimô Nguyễn Đình Công Thịnh An Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng 30/09/2005 08/2016 -
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59
Tổng cộng: 1164