Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Vũ Súy Ba Phúc Nhạc Chánh xứ
2 Phêrô Vũ Đình Bá Đức Huy Phó Giám đốc 30/11/1998
3 Gioan Bt. Đoàn Như Bách Nhà Cha Phù trợ
4 Đaminh Đinh Xuân Bách Nhà Cha Phù trợ
5 Gioan Bt. Bạch Tân Triều Quản nhiệm
6 Antôn Trần Văn Bài Tu hội Bác Ái Phú Dòng Nghỉ hưu 15/06/1975 07/10/2022 -
7 Phanxicô X. Hoàng Trọng Bản Dự tu Hoà Bình Phụ trách Dự tu 30/05/2014 10/2023 -
8 Gioakim Nguyễn Chí Bằng Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Giúp cộng đoàn 16/02/2004 2016 - SSS
9 Đaminh Nguyễn Đại Bằng Nhà Cha Phù trợ
10 Giuse Khổng Năng Bao Nhà Cha Phù trợ 13/06/1968 22/07/2015 -
11 Gioan Bt. Ngô Văn Bao Nhà Cha Phù trợ 25/01/1999 18/07/2013 -
12 M. Placiđô Vũ Quốc Bảo Đan viện Xitô Phước lý Không xác định 08/02/2005 - OCist
13 Gioan Bt. Trần Ngọc Bảo Bảo Thị Phó ban - Ban Văn Hoá 28/06/2011 02/10/2019 -
14 Giacôbê Trần Thái Bảo Truyền Tin Chánh xứ 30/05/2014 19/03/2022 -
15 Đaminh Trần Quốc Bảo CĐ. Nhà Chúa Thái Xuân Giúp cộng đoàn 19/06/2012 2014 - SDD
16 Đaminh Martinô Nguyễn Hoàng Phúc Bảo Tân Bắc Phó xứ 08/09/2022 07/10/2022 -
17 Simêon Lê Vũ Bảo Phúc Nhạc Phó xứ 13/01/2022 19/03/2022 -
18 Đaminh Nguyễn Văn Bảo Thị Cầu Quản nhiệm
19 Pascal Vũ Hoàng Bát Nhà Cha Phù trợ 23/09/1999 -
20 Phêrô Hà Văn Báu Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Giúp cộng đoàn 15/12/1973 2003 - CM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 61 62
Tổng cộng: 1240