Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Antôn Trần Văn Bài Tu hội Bác Ái Phú Dòng Linh phụ 15/06/1975 2007 -
2 Phanxicô X. Hoàng Trọng Bản Dự tu An Bình Phụ trách dự tu 30/05/2014 09/2018 -
3 Gioakim Nguyễn Chí Bằng Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Giúp cộng đoàn 16/02/2004 2016 - SSS
4 Đaminh Nguyễn Đại Bằng Nhà Cha Phù trợ
5 Giuse Khổng Năng Bao Nhà Cha Phù trợ 13/06/1968 22/07/2015 -
6 Gioan Bt. Ngô Văn Bao Nhà Cha Phù trợ 25/01/1999 18/07/2013 -
7 M. Placiđô Vũ Quốc Bảo Đan viện Xitô Phước lý Không xác định 08/02/2005 - OCist
8 Gioan Bt. Trần Ngọc Bảo Bảo Thị Phó Ban Văn Hoá 28/06/2011 02/10/2019 -
9 Giacôbê Trần Thái Bảo Thống Nhất Phó xứ 30/05/2014 2015 -
10 Đaminh Trần Quốc Bảo CĐ. Nhà Chúa Thái Xuân Giúp cộng đoàn 19/06/2012 2014 - SDD
11 Đaminh Nguyễn Văn Bảo Thị Cầu Quản nhiệm
12 Pascal Vũ Hoàng Bát Nhà Cha Phù trợ 23/09/1999 -
13 Phêrô Hà Văn Báu Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Giúp cộng đoàn 15/12/1973 2003 - CM
14 Bernard Tân Triều Quản nhiệm
15 Besombes Tân Triều Đặc trách
16 Giuse Nguyễn Tiến Biền Nhà Cha Phù trợ 11/11/1979 -
17 Giuse Trần Văn Bình Hải Dương Quản nhiệm
18 Gioan Phan Công Bình Kim Thượng Chánh xứ
19 Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình Nhà Cha Phù trợ 15/04/1975 21/08/2014 -
20 Phêrô Vũ Công Bình Thiên Ân Chánh xứ 09/06/1990 09/2018 -
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59
Tổng cộng: 1164