Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Antôn Trần Văn Bài Tu hội Bác Ái Phú Dòng Linh phụ 15/06/1975 2007 -
2 Phanxicô X. Hoàng Trọng Bản Dự tu An Bình Phụ trách dự tu 30/05/2014 09/2018 -
3 Gioakim Nguyễn Chí Bằng Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Giúp cộng đoàn 16/02/2004 2016 - SSS
4 Đaminh Nguyễn Đại Bằng Hòa Bình Chánh xứ
5 Giuse Khổng Năng Bao Nhà Cha Phù trợ 13/06/1968 22/07/2015 -
6 Gioan Bt. Ngô Văn Bao Nhà Cha Phù trợ 25/01/1999 18/07/2013 -
7 M. Placiđô Vũ Quốc Bảo Đan viện Xitô Phước lý Không xác định 08/02/2005 - OCist
8 Gioan Bt. Trần Ngọc Bảo Bảo Thị Chánh xứ 28/06/2011 02/10/2019 -
9 Giacôbê Trần Thái Bảo Thống Nhất Phó xứ 30/05/2014 2015 -
10 Đaminh Trần Quốc Bảo CĐ. Nhà Chúa Thái Xuân Giúp cộng đoàn 19/06/2012 2014 - SDD
11 Đaminh Nguyễn Văn Bảo Thị Cầu Quản nhiệm
12 Pascal Vũ Hoàng Bát Phát Hải Chánh xứ
13 Phêrô Hà Văn Báu Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Giúp cộng đoàn 15/12/1973 2003 - CM
14 Bernard Tân Triều Quản nhiệm
15 Besombes Tân Triều Đặc trách
16 Giuse Nguyễn Tiến Biền Hòa Bình Quản nhiệm
17 Giuse Trần Văn Bình Hải Dương Quản nhiệm
18 Gioan Phan Công Bình Kim Thượng Chánh xứ
19 Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình Nhà Cha Phù trợ 15/04/1975 08/12/2014 -
20 Phêrô Vũ Công Bình Thiên Ân Chánh xứ 09/06/1990 09/2018 -
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59
Tổng cộng: 1165