Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Đaminh Nguyễn Ngọc An Phước Bình Quản nhiệm 01/11/1995 2002 - OP
2 M. Antôn Claret Trương Lĩnh Ân Vĩnh Phước Giúp cộng đoàn 28/06/2011 - OCist
3 Batôlômêô Nguyễn Quang Anh Quảng Xuân Nghỉ hưu 27/05/1964 2017 - X.Bích
4 Gioakim Nguyễn Chí Bằng Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Giúp cộng đoàn 16/02/2004 2016 - SSS
5 M. Placiđô Vũ Quốc Bảo Đan viện Xitô Phước lý Không xác định 08/02/2005 - OCist
6 Đaminh Trần Quốc Bảo CĐ. Nhà Chúa Thái Xuân Giúp cộng đoàn 19/06/2012 2014 - SDD
7 Đaminh Nguyễn Đức Bình Đền Thánh Martinô - Hố Nai Mục vụ 28/10/1995 2013 - op
8 M. Lamberto Nguyễn Quang Cảnh Vĩnh Phước Không xác định 09/02/2004 - OCist
9 M. Phaolô - Tịnh Nguyễn Đức Chánh Vĩnh Phước Viện phụ 02/08/2005 - OCist
10 Vinc. Paul M. Nguyễn Minh Châu Phú Lý Phó xứ 03/04/2008 17/12/2008 - CRM
11 M. Laurensô Nguyễn Văn Chính Đan viện Xitô Phước lý Không xác định 13/03/1976 27/06/2011 - OCist
12 Giuse Hà Văn Chuẩn Cộng đoàn Long Thuận Giúp cộng đoàn 01/01/2006 2018 - MF
13 Raphaen Nguyễn Văn Chúc Đền Thánh Martinô - Hố Nai Nghỉ hưu 08/08/1972 2017 - op
14 Đaminh Đinh Công Chức Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Giúp cộng đoàn 30/05/2016 2016 - SSS
15 Gioan Phạm Đình Chương Hồng Ân Chánh xứ 16/02/2004 07/09/2017 - SDD
16 Giacobe Hoàng Gia Công Lộc Hòa Giúp cộng đoàn 13/03/1998 1998 - CSC
17 Tôma Trần Văn Đại Xuân Kitô Chánh xứ 01/10/1988 03/08/2017 - SDD
18 M. Đ. Saviô Nguyễn Quang Đại Đan viện Xitô Phước lý Cộng đoàn 12/02/2004 - OCist
19 Vinh Sơn Nguyễn Trọng Đại Thánh Tâm Phụ tá 08/07/2017 2017 - OP
20 Giuse Nguyễn Văn Đạt CĐ. Đa Minh - Hiền Đức Giúp cộng đoàn 30/06/2007 2015 - OP
« 1 2 3 4 5 6 7
Tổng cộng: 134