Tên Linh Mục Gioakim Nguyễn Chí Bằng
Mã Linh Mục 200427
Ngày chịu chức 16/02/2004
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Giúp cộng đoàn 2016 -