Tên Linh Mục Gioan Bt. Lê Trung Ân
Mã Linh Mục 200723
Ngày chịu chức 28/06/2007
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Phú Dòng - Chúa Cứu Thế Chánh xứ 06/2023 -