Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Đức Bình
Mã Linh Mục 200548
Ngày chịu chức 28/10/1995
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận Văn phòng Tỉnh Dòng - Sài Gòn Thư ký 2005 - 2007
2 Hố Nai Đền Thánh Martinô - Hố Nai Mục vụ 2013 -