Tên Linh Mục Đaminh Trần Quốc Bảo
Mã Linh Mục 201230
Ngày chịu chức 19/06/2012
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Thái Xuân Phụ tá 2012 - 2014
2 Long Khánh CĐ. Nhà Chúa Thái Xuân Giúp cộng đoàn 2014 -