Tên Linh Mục Giuse Hà Văn Chuẩn
Mã Linh Mục 200642
Ngày chịu chức 01/01/2006
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Cộng đoàn Long Thuận Giúp cộng đoàn 2018 -