Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Dương Quang Bình Lộ Đức Phó xứ 30/05/2013 09/2019 -
2 Giuse Nguyễn Thanh Bình Tân Thành Chánh xứ 19/06/2012 04/09/2018 -
3 Giuse Phạm Thanh Bình Hiệp Lực Phó ban Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas 19/06/2012 16/09/2019 -
4 Giuse Trần Thanh Bình Hải Dương Không xác định 16/06/2006 -
5 Giuse Đoàn Công Bình Bùi Chu Phó ban Ban Hành Giáo 30/09/2005 08/09/2020 -
6 Phêrô Lâm Thái Bình Bình Lộc Chánh xứ 30/09/2005 03/08/2017 -
7 Đaminh Nguyễn Đức Bình Đền Thánh Martinô - Hố Nai Mục vụ 28/10/1995 2013 - op
8 Gioan Bt. Bùi Thái Bình Gia Canh Chánh xứ 02/12/2004 09/2019 -
9 Gm. Briand Tân Triều Quản nhiệm
10 Antôn Nguyễn Hồng Cẩm Thanh Hóa Quản hạt
11 Giuse Nguyễn Đức Cần Ba Đông Quản nhiệm
12 Phêrô Trần Thanh Cần Nghĩa Yên Đặc trách
13 Đaminh Mai Đức Cận Lộ Đức Đặc trách
14 Giuse Nguyễn Xuân Cảnh Bắc Minh Quản nhiệm
15 Giuse Trịnh Quang Cảnh Xuân Bình Chánh xứ
16 Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh Nhà Cha Phù trợ 17/05/1955 01/05/2019 -
17 M. Lamberto Nguyễn Quang Cảnh Vĩnh Phước Không xác định 09/02/2004 - OCist
18 Martinô Trần Vũ Xuân Cảnh Suối Cát Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
19 Giuse Nguyễn Thanh Cao Minh Tín Chánh xứ 08/08/2006 01/2010 -
20 Phêrô Nguyễn Đắc Cầu Phước Lý Quản nhiệm
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59
Tổng cộng: 1165