Tên Linh Mục Đaminh Mai Đức Cận
Mã Linh Mục 190199
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hòa Thanh Lộ Đức Đặc trách 1954 - 1956