Tên Linh Mục Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình
Mã Linh Mục 197502
Ngày chịu chức 15/04/1975
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 21/08/2014

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Kim Bích Phó xứ 1975 - 1977
2 Hố Nai Gia Cốc Quản nhiệm 1976 - 1998
3 Hố Nai Kim Bích Chánh xứ 1977 - 1998
4 Hố Nai Hòa Hiệp Quản nhiệm 1978 - 1980
5 Hố Nai Ba Đông Quản nhiệm 1985 - 1998
6 Túc Trưng Nagoa Quản nhiệm 1998 - 2005
7 Túc Trưng Suối Nho Chánh xứ 1998 - 2008
8 Phú Thịnh Phú Sơn Chánh xứ 2008 - 2013
9 Hố Nai Hòa Hiệp Chánh xứ 2013 - 2014
10 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 21/08/2014 -