Tên Linh Mục Giuse Dương Quang Bình
Mã Linh Mục 201302
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Phú Lâm Không xác định 31/05/2013 - 19/07/2013
2 Nước ngoài Philippines Không xác định 03/08/2013 - 28/10/2013
3 Tân Mai Tân Mai Không xác định 09/10/2013 - 24/12/2013
4 Hòa Thanh Tiên Chu Không xác định 25/12/2013 - 01/2014
5 Hòa Thanh Lai Ổn Phó xứ 2014 - 2015
6 Phú Thịnh Trà Cổ Phó xứ 2015 - 09/2019
7 Hòa Thanh Lộ Đức Phó xứ 09/2019 -