Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Hoàng Đức An Nhà Cha Phù trợ 14/05/1968 29/03/2022 -
2 Martinô Lê Ngọc Ẩn Nhà Cha Phù trợ 24/03/1974 05/06/2019 -
3 Giuse Khổng Năng Bao Nhà Cha Phù trợ 13/06/1968 22/07/2015 -
4 Gioan Bt. Ngô Văn Bao Nhà Cha Phù trợ 25/01/1999 18/07/2013 -
5 Pascal Vũ Hoàng Bát Nhà Cha Phù trợ 23/09/1999 -
6 Giuse Nguyễn Tiến Biền Nhà Cha Phù trợ 11/11/1979 -
7 Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình Nhà Cha Phù trợ 15/04/1975 21/08/2014 -
8 Antôn Nguyễn Hồng Cẩm Nhà Cha Phù trợ 11/10/1978 -
9 Giuse Nguyễn Đức Cần Nhà Cha Phù trợ 20/06/1985 -
10 Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh Nhà Cha Phù trợ 17/05/1955 01/05/2019 -
11 Phêrô Nguyễn Đắc Cầu Nhà Cha Phù trợ 24/09/1938 11/04/1996 -
12 Giuse Nguyễn Thanh Châu Nhà Cha Phù trợ 31/05/1966 20/02/2015 -
13 Giuse Maria Trần Quang Chiểu Nhà Cha Phù trợ 24/11/2007 -
14 Giuse Trần Đạo Chu Nhà Cha Phù trợ 08/08/1999 -
15 Gioan Bt. Nguyễn Thái Chưởng Nhà Cha Phù trợ 30/03/1982 -
16 Giuse Nguyễn Văn Cung Nhà Cha Phù trợ 31/05/1960 02/09/2016 -
17 Giuse Bùi Đức Cường Nhà Cha Phù trợ 07/01/1984 -
18 Đaminh Đinh Cao Đàm Nhà Cha Phù trợ 01/01/1945 06/09/2011 -
19 Gioan Vũ Thiện Đễ Nhà Cha Phù trợ 14/09/1989 -
20 Vinhsơn Trần Quang Điềm Nhà Cha Phù trợ 12/06/1952 25/05/2014 -
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tổng cộng: 164