Tên Linh Mục Giuse Trần Đạo Chu
Mã Linh Mục 190130
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 08/08/1999

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Gia Yên Chánh xứ 1961 - 1975
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 08/08/1999 -