Tên Linh Mục Đaminh Đinh Cao Đàm
Mã Linh Mục 190444
Ngày chịu chức 01/01/1945
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 06/09/2011

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Bảo Vinh Quản nhiệm 1961 - 1996
2 Long Khánh Hàng Gòn Quản nhiệm 1963 - 1970
3 Long Khánh Tân Phú Chánh xứ 1968 - 1995
4 Gia Ray Bình Hòa Quản nhiệm 1972 - 1980
5 Long Khánh Bàu Cối Quản nhiệm 1989 - 1995
6 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 06/09/2011 -