Tên Linh Mục Giuse Hoàng Đức An
Mã Linh Mục 196801
Ngày chịu chức 14/05/1968
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha 29/03/2022

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Túc Trưng Phó xứ 1968 - 1969
2 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 1969 - 1970
3 Gia Kiệm Hưng Bình Chánh xứ 1970 - 1992
4 Gia Kiệm Võ Dõng Chánh xứ 02/12/1992 - 2012
5 Gia Kiệm Martinô Quản nhiệm 2008 - 2009
6 Túc Trưng Túc Trưng Chánh xứ 05/10/2012 - 2015
7 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 2015 - 29/03/2022
8 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 29/03/2022 -