Tên Linh Mục Gioan Lim Choong
Mã Linh Mục 190403
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 22/11/2023

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Kim Lâm Đặc trách 1974 - 22/11/2023
2 Nhà Cha Nhà Cha An nghỉ 22/11/2023 -