Tên Linh Mục Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh
Mã Linh Mục 195501
Ngày chịu chức 17/05/1955
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha 01/05/2019

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận O Gia Không xác định 1955 - 1956
2 Rời Giáo phận Chính Tòa Qui Nhơn Phó xứ 1956 - 1957
3 Rời Giáo phận An Sơn Không xác định 1957 - 1963
4 Rời Giáo phận Trung Tín - Quảng Ngãi Chánh xứ 1963 - 1972
5 Gia Ray Tân Ngãi Đặc trách 1972 - 1993
6 Gia Ray Quảng Xuân Quản nhiệm 1973 - 1974
7 Gia Ray Trung Ngãi Chánh xứ 1975 - 1993
8 Gia Ray Đồng Tâm Quản nhiệm 1975 - 1980
9 Gia Ray Hiệp Lực Quản nhiệm 1975 - 1980
10 Gia Ray Long Thuận Quản nhiệm 1975 - 1980
11 Gia Ray Quảng Xuân Chánh xứ 1975 - 1980
12 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Nghỉ hưu 1993 - 2010
13 Long Khánh Chính Tòa - Chúa Kitô Vua Nghỉ hưu 2006 - 2006
14 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 2010 - 01/05/2019
15 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 01/05/2019 -