Tên Linh Mục Giuse Maria Trần Quang Chiểu
Mã Linh Mục 190147
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hòa Thanh Thái Hòa Chánh xứ 1966 - 1970
2 Phước Lý Vĩnh Phước Quản nhiệm 1970 - 1975
3 Gia Kiệm Tân Yên Quản nhiệm 1975 - 1999
4 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 24/11/2007 -