Tên Linh Mục Gioan Bt. Nguyễn Thái Chưởng
Mã Linh Mục 190173
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 30/03/1982

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Liên Kim Sơn Chánh xứ 1955 - 1968
2 Long Thành Văn Hải Quản nhiệm 1958 - 1959
3 Hố Nai Kẻ Sặt Chánh xứ 1968 - 1972
4 Hố Nai Xuân Trà Chánh xứ 1972 - 1982
5 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 30/03/1982 -