Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Đaminh Nguyễn Ngọc Đức Thuận Hòa Trở về đời sống giáo dân 19/06/2012 09/11/2020 -
2 Cosma Hoàng Văn Dũng Hiền Đức Chánh xứ 19/06/2012 19/03/2022 -
3 Giuse Vũ Anh Dũng Xuân Bảo Chánh xứ 30/05/2014 08/09/2020 -
4 Giuse Nguyễn Văn Trí Dũng Chính Tòa - Xuân Lộc Phó xứ 30/05/2013 18/11/2021 -
5 Gioan Bt. Trần Quốc Dũng Thành Tâm Chánh xứ 11/11/2009 09/2019 -
6 Giuse Lương Quốc Dũng Dĩ An Phụ trách dự tu 28/05/2016 08/09/2020 -
7 Vinhsơn Phạm Trung Dũng Thanh Bình Phó xứ 18/07/2019 16/09/2019 -
8 Giuse Đỗ Mạnh Dũng Mân Côi Chánh xứ 08/08/2006 04/09/2018 -
9 Vinhsơn Nguyễn Tiến Dũng Tân Bình Trưởng ban - Ban Nghệ Thuật Thánh - Xây Dựng 11/04/2002 16/09/2019 -
10 Gioakim Nguyễn Tiến Dũng Phúc Hải Chánh xứ 02/12/2004 04/09/2018 -
11 Giuse Đỗ Mạnh Dũng Bình Khánh Chánh xứ 25/01/2000 24/01/2021 -
12 Đaminh Nguyễn Trí Dụng ĐCV. Xuân Lộc Phó Giám Đốc ĐCV. - Phụ trách tài chánh Gp. 22/09/1994 04/09/2018 -
13 Giuse Nguyễn Xuân Dương Chính Tòa - Xuân Lộc Phó xứ 18/07/2019 18/11/2021 -
14 Phêrô Phạm Hoàng Vũ Đương Thái Lạc Phụ giúp mục vụ 30/05/2013 2019 -
15 Giuse Hoàng Minh Đường Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 29/04/1965 03/08/2017 -
16 Giuse Phạm Ngọc Duy Giang Lâm Đặc trách 04/05/2001 14/09/2019 -
17 Gioan Bt. Nguyễn Trúc Duy Lợi Hà Phó xứ 13/01/2022 19/03/2022 -
18 Đaminh Trần Mạnh Duyên Bùi Đệ Chánh xứ 08/08/2006 09/2019 -
19 Đaminh Vũ Quang Duyệt Hòa Hiệp Quản nhiệm
20 Gioan Trần Hoàng Giang Xuân An Chánh xứ 28/06/2011 25/04/2022 -
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 28
Tổng cộng: 547