Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Trung Hiếu
Mã Linh Mục 201505
Ngày chịu chức 30/05/2015
Ngày quan thầy 01-05
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa An Bình Phó xứ 2015 - 03/09/2018
2 Hố Nai Phúc Lâm Phó xứ 04/09/2018 - 19/03/2022
3 Túc Trưng Xuân Thanh Chánh xứ 19/03/2022 -