Tên Linh Mục Giuse Hoàng Mạnh Hiểu
Mã Linh Mục 199203
Ngày chịu chức 14/01/1992
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Xuân Khánh Đặc trách 1992 - 1993
2 Gia Ray Xuân Bắc Chánh xứ 1993 - 1998
3 Long Khánh Bàu Cối Quản nhiệm 1995 - 1996
4 Gia Ray Xuân Thiện Đặc trách 1997 - 1998
5 Long Khánh Xuân Khánh Phó xứ 1998 - 2002
6 Long Khánh Tân Phú Quản nhiệm 1998 - 2000
7 Long Khánh Xuân Khánh Chánh xứ 2002 - 08/09/2020
8 Long Khánh Suối Tre Quản nhiệm 2004 - 2005
9 Phú Thịnh Quảng Biên Chánh xứ 08/09/2020 -