Tên Linh Mục Phêrô Hà Thế Hiện
Mã Linh Mục 200518
Ngày chịu chức 30/09/2005
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng La Ngà Phó xứ 2005 - 2008
2 Long Thành Thành Tín Chánh xứ 11/2008 - 03/09/2018
3 Túc Trưng Thánh Mẫu Chánh xứ 04/09/2018 -