Tên Linh Mục Đaminh Trần Công Hiển
Mã Linh Mục 200105
Ngày chịu chức 04/05/2001
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Xuân Khánh Không xác định 2001 - 2002
2 Gia Kiệm Gia Yên Phó xứ 2002 - 2004
3 Biên Hòa Bình Hải Chánh xứ 2004 - 2012
4 Gia Kiệm Đức Mẹ Vô Nhiễm NT Quản nhiệm 2012 - 2014
5 Gia Kiệm Võ Dõng Chánh xứ 2012 - 12/05/2022
6 Gia Kiệm Võ Dõng Trưởng ban - Ban Thánh Nhạc 2014 - 2022
7 Gia Kiệm Võ Dõng Đặc trách Comitium Gia Phương và Ngành Y tế 03/08/2017 - 2022
8 Biên Hòa Biên Hoà Chánh xứ 12/05/2022 -
9 Biên Hòa Biên Hoà Trưởng ban - Ban Thánh Nhạc; Đặc trách Comitium Gia Phương và Ngành Y tế 19/03/2022 -