Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Gioan Bt. Vũ Đình Chương Giang Lâm Chánh xứ 30/05/2015 10/2023 -
2 Giuse Nguyễn Xuân Chương Tân Mai Phó xứ 07/09/2023 10/2023 -
3 Đaminh Đỗ Thanh Chương Cây Gáo Chánh xứ 28/06/2011 09/2019 -
4 Gioan Phạm Đình Chương Hồng Ân Chánh xứ 16/02/2004 07/09/2017 - SDD
5 Đaminh Hà Văn Chương Duyên Lãng Chánh xứ 30/09/2005 07/10/2019 -
6 Đaminh Nguyễn Huy Chương Thị Cầu Quản nhiệm
7 Gioan Bt. Nguyễn Thái Chưởng Nhà Cha Phù trợ 30/03/1982 -
8 M. Gioan Bt. Trần Văn Chuyên Đan viện Xitô Phước lý Không xác định 08/04/1978 Ocist
9 Giuse Đinh Đồng Chuyển Tân Cang Giúp cộng đoàn 23/08/2013 SDB
10 Giuse Phạm Đức Minh Công Định Quán Phó xứ 08/09/2022 10/2023 -
11 Hiêrônimô Nguyễn Đình Công Thịnh An Trưởng ban - Ban Loan Báo Tin Mừng 30/09/2005 08/2016 -
12 Vinhsơn Nguyễn Thành Công Đông Hòa Chánh xứ 23/10/1997 10/2023 -
13 Giacobe Hoàng Gia Công Lộc Hòa Giúp cộng đoàn 13/03/1998 1998 - CSC
14 Giacobe Nguyễn Văn Công Cáp Rang Đặc trách
15 Creuse Biên Hoà Chánh xứ
16 Giuse Phạm Bá Cử Bạch Lâm Chánh xứ
17 Micae Hoàng Đình Cung Nhà Cha Phù trợ 16/07/1959 24/01/2023 -
18 Giuse Nguyễn Văn Cung Nhà Cha Phù trợ 31/05/1960 02/09/2016 -
19 Phêrô Trịnh Như Cung Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Không xác định 29/01/2001 - SSS
20 Đaminh Trịnh Đình Cương Ngũ Phúc Chánh xứ 08/09/2008 03/08/2017 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 61 62
Tổng cộng: 1240