Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Vinhsơn Nguyễn Thành Công Dĩ An Chánh xứ 23/10/1997 2015 -
2 Giacobe Hoàng Gia Công Lộc Hòa Giúp cộng đoàn 13/03/1998 1998 - CSC
3 Giacobe Nguyễn Văn Công Cáp Rang Đặc trách
4 Creuse Biên Hoà Chánh xứ
5 Giuse Phạm Bá Cử Bạch Lâm Chánh xứ
6 Micae Hoàng Đình Cung Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 16/07/1959 08/09/2010 -
7 Giuse Nguyễn Văn Cung Nhà Cha Phù trợ 31/05/1960 02/09/2016 -
8 Phêrô Trịnh Như Cung Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Không xác định 29/01/2001 - SSS
9 Đaminh Trịnh Đình Cương Ngũ Phúc Chánh xứ 08/09/2008 03/08/2017 -
10 Phaolô Nguyễn Phi Cường Đền Thánh Martinô - Hố Nai Không xác định 04/08/2009 -
11 Đaminh Nguyễn Hữu Cường Không dữ liệu Không xác định 21/02/2004 - OP
12 Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường Tân Mai Quản hạt 11/04/2002 03/08/2017 -
13 Đaminh Vũ Hùng Cường Nam Hải Chánh xứ 11/04/2002 03/08/2017 -
14 Giuse Nguyễn Văn Cường Cẩm Đường Chánh xứ 21/10/2005 03/08/2017 -
15 Giuse Đinh Mạnh Cường Tân Ngãi Chánh xứ 08/08/2006 03/08/2017 -
16 Giuse Nguyễn Thái Cường Xuân Lâm Chánh xứ 08/08/2006 04/09/2018 -
17 Giuse Đinh Quang Hùng Cường Phương Lâm Phó xứ 01/06/2013 08/2016 -
18 VinhSơn Nguyễn Thế Cường Đức Mẹ Vô Nhiễm NT Chánh xứ 30/05/2013 08/09/2020 -
19 Phanxicô X. Trần Cao Cường Phanxicô Phó xứ 20/07/2017 03/08/2017 -
20 Giuse Bùi Đức Cường Nhà Cha Phù trợ 07/01/1984 -
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59
Tổng cộng: 1164