Tên Linh Mục Đaminh Hà Văn Chương
Mã Linh Mục 200508
Ngày chịu chức 30/09/2005
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Suối Cả Chánh xứ 01/2006 - 09/2019
2 Long Khánh Thiên Đức Quản nhiệm 2011 - 2019
3 Long Khánh Duyên Lãng Chánh xứ 07/10/2019 -