Tên Linh Mục Đaminh Đỗ Thanh Chương
Mã Linh Mục 201103
Ngày chịu chức 28/06/2011
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Hiền Hòa Phó xứ 21/08/2011 - 18/08/2013
2 Túc Trưng Ngọc Thanh Chánh xứ 28/08/2013 - 09/2019
3 Gia Kiệm Cây Gáo Chánh xứ 09/2019 -