Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Martinô Phạm Phú Thứ ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 08/09/2008 2017 -
2 Antôn Nguyễn Minh Thuấn Trung Nghĩa Quản nhiệm 25/01/2000 SSS
3 Gioan Vũ Anh Thuấn Nhà Cha Phù trợ 23/04/1962 02/04/2014 -
4 Phêrô Phạm Quốc Thuần Phước Lý Chánh xứ 23/06/2010 30/09/2020 -
5 Giuse Phạm Quốc Thuần Ngô Xá Chánh xứ 30/05/2013 09/2019 -
6 Giuse Nguyễn Văn Thuận Thịnh An Phó xứ 20/07/2017 08/2017 -
7 Philipphê Trần Công Thuận Suối Sao Chánh xứ 11/04/2002 09/2018 -
8 Đaminh Hoàng Bình Thuận Nhà Cha Phù trợ 19/06/1943
9 Antôn Nguyễn Đình Thục Phước Khánh Quản nhiệm
10 Antôn Nguyễn Văn Thục Nhà Cha Phù trợ 14/05/1968 18/08/2020 -
11 Phêrô Võ Thức Nhà Cha Phù trợ 14/07/1962
12 Giuse Nguyễn Trí Thức Thanh Hóa Chánh xứ
13 Đaminh Lê Duy Thức Hòa Hiệp Đặc trách
14 Đaminh Lương Trí Thức Nhà Cha Phù trợ 01/01/1926
15 Giuse Nguyễn Văn Thức Phúc Hải Chánh xứ
16 Đaminh Nguyễn Hữu Thức Bùi Chu Phó xứ 20/07/2017 19/03/2022 -
17 Giuse Đỗ Năng Thức Thừa Đức Chánh xứ 30/05/2014 19/03/2022 -
18 Giuse Vũ Xuân Thực Xuân Quế Chánh xứ 30/05/2014 25/04/2022 -
19 Phêrô Lại Ngọc Thực Ninh Phát Phó xứ 13/01/2022 19/03/2022 -
20 Gioakim Đinh Thực Nhà Cha Phù trợ 29/06/1957
1 2 ... 46 47 48 49 50 51 52 ... 59 60
Tổng cộng: 1189