Tên Linh Mục Giuse Trần Xuân Thịnh
Mã Linh Mục 197512
Ngày chịu chức 15/04/1975
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Tân Mai Phó xứ 1975 - 1991
2 Tân Mai Xuân Hòa Đặc trách 1975 - 1991
3 Tân Mai Xuân Hòa Chánh xứ 1991 - 1993
4 Tân Mai Đaminh Quản nhiệm 1992 - 1993
5 An Bình Dầu Giây Chánh xứ 1993 - 2002
6 An Bình Xuân Đức Quản nhiệm 1993 - 2002
7 Túc Trưng Túc Trưng Chánh xứ 2002 - 2012
8 Gia Kiệm Thanh Sơn Chánh xứ 2012 - 2015
9 Long Thành Long Đức Chánh xứ 2015 - 04/09/2018
10 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 04/09/2018 -