Tên Linh Mục Đaminh Võ Văn Thông
Mã Linh Mục 200216
Ngày chịu chức 11/04/2002
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Tân Hữu Đặc trách 2002 - 2011
2 Gia Ray Xuân Thành Chánh xứ 2002 - 2017
3 Túc Trưng Phú Hòa Chánh xứ 2017 -