Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Vinhsơn Phạm Khắc Đoan Nhà Cha Phù trợ
2 Giuse Phạm Quang Đoan Thiên Phước Quản nhiệm
3 Giuse Nguyễn Kim Đoan Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 29/04/1969 05/12/2015 -
4 Giuse Hoàng Văn Đoán Dốc Mơ Chánh xứ 11/04/2002 16/08/2017 -
5 Giuse Lại Văn Đoàn Nhà Cha Phù trợ 05/05/2017 -
6 Đaminh Nguyễn Trinh Đoàn Hiếu Liêm Đặc trách
7 Vinhsơn Liêm Lê Ngọc Doanh Đan viện Biển Đức Thiên Bình Không xác định 28/06/2011 2011 -
8 Augustino Nguyễn Bích Đông Nhà Cha Phù trợ 10/11/1991 -
9 Phaolô Nguyễn Văn Đông Hàng Gòn Trưởng Ban Giáo Lý Đức Tin & Kinh Thánh 27/11/1975 2002 -
10 Gioan Bt. Nguyễn Thần Đồng Nhà Cha Phù trợ 01/01/1903 21/01/1944 -
11 Giuse Trần Du Đồng Dự tu Dĩ An Phụ trách cộng đoàn Dự tu 08/09/2022 10/2023 -
12 Giuse Trần Thiện Dụ Quảng Tâm Quản nhiệm
13 Đaminh Nguyễn Văn Đức Nhà Cha Phù trợ
14 Phaolô Đặng Hùng Đức Nhà Cha Phù trợ 28/11/1980 -
15 Christophe Nguyễn Hữu Đức Đan viện Biển Đức Thiên Bình Không xác định 05/06/1965 1982 -
16 Antôn Phạm Trọng Đức Thái Hiệp Phó xứ 07/09/2023 10/2023 -
17 Phêrô Vũ Ngọc Đức Thành Tâm Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
18 Vinhsơn Dương Văn Đức Hiền Hòa Chánh xứ 19/06/2012 02/10/2020 -
19 Đaminh Nguyễn Ngọc Đức Thuận Hòa Trở về đời sống giáo dân 19/06/2012 09/11/2020 -
20 Giuse Nguyễn Ngọc Đức Hoa Kỳ Mục vụ tại TGP. Atlanta 30/05/2015 15/09/2022 -
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 61 62
Tổng cộng: 1240