Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Ý Định
Mã Linh Mục 199401
Ngày chịu chức 22/09/1994
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Kẻ Sặt Phó xứ 1995 - 1999
2 Hòa Thanh Đại An Chánh xứ 1999 - 2003
3 Biên Hòa Tân Triều Quản nhiệm 1999 - 2003
4 Hòa Thanh Gò Xoài Quản nhiệm 1999 - 2003
5 Biên Hòa Đông Hòa Chánh xứ 2003 - 2010
6 Hố Nai Xuân Trà Chánh xứ 23/01/2010 - 16/09/2019
7 Hố Nai Xuân Trà Trưởng Ban Hành Giáo 10/06/2016 - 22/05/2021
8 An Bình Xuân Long Chánh xứ 16/09/2019 -