Tên Linh Mục Giuse Trần Du Đồng
Mã Linh Mục 202227
Ngày chịu chức 08/09/2022
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Bình Hòa Phó xứ 07/10/2022 - 10/2023
2 CĐ dự tu Xuân Lộc Dự tu Dĩ An Phụ trách cộng đoàn Dự tu 10/2023 -