Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Kim Đoan
Mã Linh Mục 196901
Ngày chịu chức 29/04/1969
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Phương Lâm Phó xứ 1969 - 1971
2 Gia Kiệm Dốc Mơ Phó xứ 1971 - 1975
3 Tân Mai Bùi Thượng Chánh xứ 1975 - 1991
4 Tân Mai Bùi Đức Quản nhiệm 1981 - 1982
5 Tân Mai Gia Viên Quản nhiệm 1983 - 1993
6 Tân Mai Bùi Thái Quản hạt 1989 - 1996
7 Tân Mai Long Bình Quản nhiệm 1990 - 2013
8 Tân Mai Bùi Thái Chánh xứ 1991 - 1998
9 Long Khánh Chính Toà Chánh xứ 1998 - 1999
10 Tân Mai Bùi Hưng Quản nhiệm 1999 - 1999
11 Tân Mai Bùi Thái Chánh xứ 1999 - 2015
12 Tân Mai Bùi Thái Quản hạt 2004 - 2013
13 Tân Mai Gia Viên Quản nhiệm 2011 - 2012
14 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 05/12/2015 -