Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Đaminh Nguyễn Đính Nhà Cha Phù trợ 28/04/1973 07/11/2021 -
2 Giuse Lại Văn Đoàn Nhà Cha Phù trợ 05/05/2017 -
3 Augustino Nguyễn Bích Đông Nhà Cha Phù trợ 10/11/1991 -
4 Gioan Bt. Nguyễn Thần Đồng Nhà Cha Phù trợ 01/01/1903 21/01/1944 -
5 Phaolô Đặng Hùng Đức Nhà Cha Phù trợ 28/11/1980 -
6 Gioakim Vũ Kim Đương Nhà Cha Phù trợ 18/10/2011 -
7 Giuse Nguyễn Minh Đường Nhà Cha Phù trợ 02/10/1970 -
8 Antôn Khổng Tiên Giác Nhà Cha Phù trợ 16/06/1954 21/02/2014 -
9 Phêrô Khổng Văn Giám Nhà Cha Phù trợ 03/10/1958 04/12/2019 -
10 Đaminh Đỗ Đức Hân Nhà Cha Phù trợ 22/11/1982 -
11 Giacôbê Vũ Văn Hanh Nhà Cha Phù trợ 30/06/2007 02/06/2014 -
12 Gioan Bt. Đinh Đức Hậu Nhà Cha Phù trợ 03/12/1954 03/12/2013 -
13 Martinô Trần Quốc Hậu Nhà Cha Phù trợ 28/06/2011 19/11/2013 -
14 Giuse Đinh Xuân Hiên Nhà Cha Phù trợ 22/08/2004 - SDB
15 Giuse Hoàng Mạnh Hiền Nhà Cha Phù trợ 08/05/1991 - OP
16 Vinh Sơn Mai Cao Hiển Nhà Cha Phù trợ 01/02/1973 - OP
17 Giuse Vũ Sĩ Hiệp Nhà Cha Phù trợ 12/10/1979 -
18 Đaminh Phạm Khắc Hiếu Nhà Cha Phù Trợ 22/09/1923 13/05/1976 -
19 Gioakim Nguyễn Hữu Hóa Nhà Cha Phù trợ 01/12/2000 -
20 Giuse Phan Thái Hòa Nhà Cha Phù trợ 01/08/1993 31/05/2016 - CM
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tổng cộng: 164