Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Đính
Mã Linh Mục 197302
Ngày chịu chức 28/04/1973
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha 07/11/2021

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận Phước Tỉnh Phó xứ 1973 - 1974
2 Gia Kiệm Dốc Mơ Phó xứ 1974 - 1976
3 Gia Kiệm Cây Gáo Chánh xứ 1976 - 1990
4 Gia Kiệm Lợi Hà Quản nhiệm 1976 - 1990
5 Gia Kiệm Bình Minh Quản nhiệm 1980 - 1990
6 Gia Kiệm Gia Tôn Quản nhiệm 1989 - 1990
7 Phương Lâm Bình Lâm Chánh xứ 1990 - 2000
8 Tân Mai Thiên Triều Quản nhiệm 2000 - 2007
9 Tân Mai Bình An Chánh xứ 2000 - 03/08/2017
10 Túc Trưng Phú Thiện Giúp mục vụ 2018 - 08/09/2020
11 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 03/08/2017 - 07/11/2021
12 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 07/11/2021 -