Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Maria Phạm Chí Cường Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 28/04/1964 03/07/2014 -
2 Tôma Trần Văn Đại Xuân Kitô Chánh xứ 01/10/1988 03/08/2017 - SDD
3 Giuse Đỗ Viết Đại Phúc Lâm Chánh xứ 14/01/1992 2014 -
4 Antôn Nguyễn Tứ Đại Nhà Cha Phù trợ
5 Phêrô Nguyễn Văn Đại Biên Hoà Chánh xứ
6 Giuse Trần Lê Vương Đại Tân Xuân Chánh xứ 30/05/2013 16/09/2019 -
7 Vinh Sơn Nguyễn Trọng Đại Thánh Tâm Phụ tá 08/07/2017 OP
8 Phêrô Nguyễn Đức Đại Tân Triều Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
9 Giuse Bùi Quang Đại Tân Bình Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
10 M. Đ. Saviô Nguyễn Quang Đại Đan viện Xitô Phước lý Cộng đoàn 12/02/2004 - OCist
11 Marcô Trần Cao Đàm Phúc Nhạc Chánh xứ
12 Đaminh Đinh Cao Đàm Nhà Cha Phù trợ 01/01/1945 06/09/2011 -
13 Đaminh Nguyễn Minh Đăng Võ Dõng Phó xứ 18/07/2019 16/09/2019 -
14 Giuse Phạm Hữu Đạo Bàu Cối Chánh xứ 08/08/2006 03/08/2017 -
15 Giuse Đinh Đức Đạo TGM. Xuân Lộc Nghỉ hưu 27/03/1971 06/06/2019 -
16 Phanxicô X Nguyễn Đức Đạt Ngọc Đồng Phụ tá 14/05/1975 2017 - OP
17 Giuse Nguyễn Văn Đạt CĐ. Đa Minh - Hiền Đức Giúp cộng đoàn 30/06/2007 2015 - OP
18 Gioan Bt. Đậu Tân Triều Quản nhiệm
19 Gioan Vũ Thiện Đễ Nhà Cha Phù trợ 14/09/1989 -
20 Giuse Trần Văn Đệ Tân Yên Chánh xứ 25/01/2000 16/09/2019 -
1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 58 59
Tổng cộng: 1164