Tên Linh Mục VinhSơn Nguyễn Thế Cường
Mã Linh Mục 201306
Ngày chịu chức 30/05/2013
Ngày quan thầy 05-04
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Tân Hữu Không xác định 30/05/2013 - 25/08/2013
2 Tân Mai Bùi Vĩnh Phó xứ 25/08/2013 - 03/09/2018
3 Phương Lâm Đồng Hiệp Phó xứ 04/09/2018 - 16/09/2019
4 Phú Thịnh Bùi Đệ Phó xứ 16/09/2019 - 08/09/2020
5 Gia Kiệm Đức Mẹ Vô Nhiễm NT Chánh xứ 08/09/2020 -