Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Thái Cường
Mã Linh Mục 200609
Ngày chịu chức 08/08/2006
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phú Thịnh Bùi Đệ Đặc trách 2006 - 2009
2 Phú Thịnh Bùi Chu Phó xứ 2007 - 2009
3 An Bình Bàu Hàm Chánh xứ 12/2009 - 03/09/2018
4 Phương Lâm Xuân Lâm Chánh xứ 04/09/2018 - 10/2023
5 Tân Mai Bùi Hiệp Chánh xứ 10/2023 -